Utsatta områden

Sedan början av 1990-talet har det i Sverige växt fram ett antal bostadsområden där stora delar av befolkningen lever under ekonomiskt utsatta livsvillkor. Många har sin bakgrund i andra länder. Under de senaste femton åren har befolkningens utsatthet i dessa områden inte bara varit av ekonomisk natur. Successivt har olika typer av kriminalitet, ibland mycket våldsam, blivit mer förekommande. Ensidiga, ofta alarmistiska beskrivningar av enskilda händelser, men också av människors liv och livsvillkor, pekar på betydande kunskapsluckor såväl som på bristen av nyanserade och fördjupade samhällsanalyser.

2015 startade Polismyndighetens Nationella operativa avdelning (Noa) tillsammans med forskare från Malmö universitet en nationell forskningscirkel kring utsatta områden. Syftet var att sammanföra kunskap och erfarenheter från olika kunskapsperspektiv för att bättre förstå problem med brottslighet och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden. Resultatet blev en bok “Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet.” Syftet med boken är att bidra till förståelsen av vad utsatta områden är, hur de växt fram, vad som präglar dem idag samt hur den kriminalitet som drabbar de boende gemensamt kan motverkas.

Under hösten 2020 och våren 2021 genomförs ett antal studiecirklar utifrån boken tillsammans med några länsstyrelser i Sverige.

För att beställa ett fysiskt exemplar av boken kontakta per-olof.hallin@mau.se

Boken kan även laddas ned på:

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=9621&pid=diva2%3A1422318&c=9&searchType=RESEARCH&language=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22%3A%22Att+v%C3%A4nda+utvecklingen%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all